کفن پوش

امروز سیاه پوش شدم…
در آغوش تو.
و گیسوانت رخت عزای من شد.
نرو، نرو، نرو.
تا صد سال بعد…
تا گیسوانت که سفید شد…
کفن پوش که شدم، در آغوشت…
برو.
یازده دی نود و هفت