آشوب

مثل همین کاغذ…
از بس له شدم، سیقلی شدم…
خوبم برای خط خطی شدن…
حساب و کتاب…
چند خط شعر…
دعا و ریا…
کوفت و زهر مار…
پاره شدن و جر خوردن…
و شاید طرح صورت تو.
بیست و چهارم دی نود و هفت