ای کاش

ای کاش تمام جهان دروغ بود…
و یک ساعت بیداری محض.
تو بودی و من…
من فضا، تو صدا…
و انسان نبود.
میخواندی، میخواندی، میخواندی…
پُر می شدم از…
آن همه پیچ…
خفه می شدم…
تو می ماندی و ابدیت.
هشت دی نود و هفت